ตรวจเยี่ยมแปลงนาบ้านบ้านทุ่งพัฒนา และ บ้านหนองฮ่าง อำเภอพากล้วย อ.พาน จ.เชียงราย

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคมคม 2562 ทีมส่งเสริมข้าวอินทรีย์รักจังได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงนาประจำสัปดาห์ ณ บ้านทุ่งพัฒนา และ บ้านหนองฮ่าง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เกษตรกรได้ทำการไถปั่นและตัดหญ้าคันนา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าว กข.43 โดยกำหนดปลูกข้าวแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนกันยายน 256