ผู้ใหญ่วิทยา
นายวิทยา เป็นผู้ใหญ่บ้านทุ่งพัฒนา ม.8 ผู้จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ โดยเน้นการทำนาอินทรีย์ “วิถีไทยเดิม” จากคนที่ไม่เคยสนใจและไม่ชอบในการทำเกษตร หลีกเลี่ยงทุกทางสู่อาชีพช่างรับเหมาไฟฟ้า จนในวันที่พ่อและแม่เสียชีวิตลงจึงจำต้องกลับมาทำไร่ทำนาที่บ้าน และเริ่มสังเกตเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการทำนาเป็นจำนวนมาก เปลี่ยนการทำนาในอดีตมาใช้สารเคมีแทน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำนาเพื่อจะได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย โดยเริ่มจากการลงมือทำให้ชาวบ้านเห็นและตระหนักถึงอันตราย การวิเคราะห์ถึงต้นทุนที่สูงขึ้นจากการทำนาแบบใช้สารเคมี
 ผู้ใหญ่วิทยาเริ่มสนในใจเกษตรอินทรีย์แบบจริงจัง จึงเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในหลายๆ สถานที่ และได้รวมตัวกับชาวบ้านทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักอินทรีย์เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอพาน และสำนักงานพัฒนาชุมชน จนเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านยอมรับและหันกลับมาทำนาอินทรีย์ เนื่องจากผลผลิตที่ดี ต้นทุนต่ำ ดินดี ด้วยการใช้ปุ๋ยและน้ำหมักอินทรีย์ จนสามารถรวมกลุ่มกับชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านทุ่งพัฒนา โดยเน้นการทำนาอินทรีย์ “วิถีไทยเดิม” คือ ดำนา ปลูกมือ เกี่ยวมือ กองข้าว ตีข้าวด้วยมือ อาศัยน้ำใจ ความสามัคคี และแรงของชาวบ้านในกลุ่มที่ช่วยกันทำ ทำให้ชาวบ้านมีข้าวที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน จนเพียงพอแล้วจึงขายต่อไปยังผู้บริโภค ภายใต้จิตสำนึก “ข้าวปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย ร่วมใจกันปลูกให้ลูกหลานกิน” จนได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล IFOAM