วิรัตน์ ซือมือ

นายวิรัตน์ ซือมือ จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยการเกษตร และเทคโนโลยีเชียงราย สาขาวิชาพืชไร่ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 2 ปี ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร แบรนด์ “รักจัง ออร์แกนนิค” มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมข้าวอินทรีย์มามากกว่า 2 ปี ในส่วนของการทำงานด้านส่งเสริมการเกษตร คือสนับสนุนและทำงานร่วมกับชุมชนในการวิเคราะห์วางแผนการผลิต ดูแลควบคุมแปลงนาของเกษตรกร การถ่ายทอดองค์ความรู้ และอบรมเกษตรกรในการผลิตข้าวอินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ระดับสากล ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ และเครื่องดักจับแมลงสำหรับใช้ในไร่นา เพื่อความปลอดภัยต่อสารเคมี และลดต้นทุนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์ “รักจัง ออร์แกนิค” ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานอินทรีย์ IFOAM สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยทางอาหารและด้านคุณภาพ