พ่อหนานมูล
พ่อหนานมูล เป็นชื่อที่ชาวบ้านใน ต.เจริญเมือง รู้จักในฐานะเกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการทำนาเป็นระยะเวลาถึง 43 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบัน โดยพ่อหนานมูลหันมาทำนาอินทรีย์แบบจริงจังเมื่อ พ.ศ. 2554 เนื่องจากตอนนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ตรวจพบสารพิษในร่างกาย ทำให้พ่อหนานมูลและชาวบ้านตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี ที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ
พ่อหนานมูลได้เข้าศึกษาในโรงเรียนชาวนาที่ไร่เชิญตะวันทุกวันเสาร์เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาใช้ในการทำนาอินทรีย์ของตัวเอง และแนะนำชาวบ้านให้ปรับเปลี่ยนมาทำนาอินทรีย์ ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้เข้ารับการอบรมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เรียนรู้สูตรการทำเกษตรอินทรีย์ของพ่อหลวงพ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงคิดค้นและทรงเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกร
พ่อหนานมูลนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำ และใช้ในการทำนาอินทรีย์ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ให้แก่ชาวบ้านจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินทอง อ.พาน จ.เชียงราย
นอกจากนี้หมู่บ้านของพ่อหนานมูลยังได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรอำเภอพาน ในการจัดตั้งพื้นที่แปลงนาของพ่อหนานมูลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ของชุมชนทางด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายเกษตรกรโดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ต่อไป