ธัญญาลักษณ์   วรรณจักร์

นางสาวธัญญาลักษณ์ วรรณจักร์ จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่  สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตข้าวอินทรีย์มากว่า 3 ปี ในการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ เช่น ECOCERT, NOP, IFOAM, JAS, USDA และACT เป็นต้น

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์ “รักจัง ออร์แกนิค” ได้รับการการันตีด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM  ซึ่งนางสาวธัญญาลักษณ์ วรรณจักร์ ได้ทำหน้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมเริ่มตั้งแต่แปลงนาเกษตรกรจนถึงเอกสารควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต โดยได้ดำเนินการตามนโยบายของแบรนด์ “รักจัง ออร์แกนิค” ที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มีความธรรม ควบคุมกระบวนการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่เอารัดเอาเปรียบชาวนาและธรรมชาติ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ผู้บริโภคตรวจสามารถเชื่อมั่นและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ในพื้นที่ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันในคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบ