เกษตรเชียงรายตรวจแปลงนาอินทรีย์ไร้สารเคมี

เกษตรจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ตรวจแปลงนาอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไร้สารเคมีบ้านกล้วย ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย สร้างทางเลือกชุมชนยั่งยืน ผู้บริโภคปลอดภัย
24 ก.ย.61 10.00 น. นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เดินทางมาตรวจมาตรฐานแปลงนาข้าวอินทรีย์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ.พาน ซึ่งได้รับการส่งเสริมจาก บริษัท อาร์โก ฟู๊ด แอนด์ ฟาร์ม จำกัด บนแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์บ้านกล้วย หมู่ที่ 3 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมทางเลือกให้เกษตรกรพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์ที่กำลังได้รับความนิยมบริโภคอยู่ในปัจจุบันแทนการปลูกข้าวแบบเดิม สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรเนื่องจากทางบริษัทผู้ส่งเสริมได้รับซื้อผลผลิตข้าวในราคาประกัน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน และมีองค์ความรู้ในการพัฒนาการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ตรงกับความต้องการของตลาด
นายสุขชัย กล่าวว่า ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้รับการประสานงานจาก บริษัท อาร์โก ฟู๊ด แอนด์ ฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ โดยทางบริษัท จะรับซื้อในราคาประกัน กิโลกรัมละ 11.50 บาท โดยใช้ ข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมในตลาดขณะนี้ โดยทางสำนักงานเกษตรได้แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ให้เกษตรกรและยังนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ของจังหวัดเชียงราย นับเป็นแนวทางที่ดีที่ทางบริษัทอาร์โก ฟู๊ด เป็นผู้รับซื้อไปจัดจำหน่ายในตลาดภายในประเทศซึ่งมี ห้างฯสรรพสินค้า และโมเดิร์นเทรด เปิดตลาดรองรับ เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากขึ้น
นายเศกสันต์ นุ่นตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์โก ฟู๊ด แอนด์ ฟาร์ม จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทได้เลือกพื้นที่ บ้านกล้วย ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย เนื่องจากทีมงานได้คัดเลือกพื้นที่จากหลายๆแห่งพบว่า ที่ ต.เจริญเมือง มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตข้าวอินทรีย์จำนวน 4 กลุ่ม ที่ผลิตข้าวอินทรีย์มาแล้ว 5 ปี แต่ไม่สามารถหาตลาดเพื่อจัดจำหน่ายได้ ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งมีประสบการณ์มีความเข้าใจในการผลิตข้าวอินทรีย์มาแล้ว ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางบริษัทได้เข้ามาทำการส่งเสริมและหาตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิต ในวันนี้ทางสำนักงานเกษตรเชียงราย ได้เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานภายใน เช่น การทำแปลงนา การควบคุมมาตรฐานน้ำเข้าแปลงนา การใช้ปุ๋ยบำรุงดิน เป็นต้น
ในวันที่ 15 พ.ย. ก็จะเป็นวันเริ่มต้นในการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนำเข้าโรงอบที่เป็นมาตรฐานออร์แกนิคหรือเกษตรอินทรีย์ใน อ. พาน ก่อนนำไปสีข้าวต่อที่โรงสีในจังหวัดปทุมธานี และบรรจุในชนาด 1 ก.ก.และ 3 ก.ก.จัดส่งให้กับลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร ในเครื่องหมายการค้าชื่อ รักจัง ต่อไป โดยในปีนี้จะสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได้ 300  ตัน  จากเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 200 ราย พื้นที่การผลิต 2,000 ไร่ และในปีต่อไปจะได้หาความร่วมมือกับ ททท.เพื่อทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเกษตรอินทรีย์เป็นจุดขาย  โดยผู้บริโภคที่ซื้อข้าวอินทรีย์จะเข้ามาพักในฟาร์มสเตย์เพื่อทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่การผลิต เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกทางหนี่งด้วย