ทีมส่งเสริมการเกษตรข้าวอินทรีย์รักจัง ได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงนาประจำสัปดาห์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจอินทรีย์

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 ทีมส่งเสริมการเกษตรข้าวอินทรีย์รักจัง ได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงนาประจำสัปดาห์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจอินทรีย์ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงแปลงนาของเกษตรกร โดยแปลงนาแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ชั้นดีได้รับการรับรองจากกรมการข้าว และได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand และอาหารปลอดภัยจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ริเริ่มการทำนาอินทรีย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เกษตรกรจึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำนาอินทรีย์มาแล้วกว่า 10 ปี