“รักจัง” ข้าวออร์แกนิค 100%

เมล็ดข้าวสีขาว เรียว สวย หุงขึ้นหม้อ ให้กลิ่นหอมและนุ่มลิ้นเมื่อได้รับประทาน นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ข้าวจากอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และชนะการประกวดข้าวหอมมะลิระดับประเทศเป็นประจำทุกปี เพราะปลูกบนผืนดินที่ปลอดสารเคมี และมีความเป็นธรรมชาติสูง เกษตรกรมีความรู้ ความชำนาญในการปลูกข้าวอินทรีย์มายาวนาน พร้อมทั้งได้รับการผลักดันจากภาคประชาสังคม ปราชญ์ท้องถิ่น ภาครัฐ สำนักงานเกษตรอำเภอพาน และศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย คอยส่งเสริม อบรม และให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ที่แท้จริงอย่างถูกวิธี จนเกิดการรวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ทีมงานรักจัง

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์