เตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ระดับสากล

วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์โก ฟู๊ด แอนด์ ฟาร์ม จำกัด ดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ระดับสากล” โดยมีกลุ่มนักวิชาการเกษตรร่วมให้ข้อมูล องค์ความรู้ รวมทั้งตัวบทกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่กลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันในโครงการผู้ผลิตข้าวอินทรีย์แห่งอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ของกลุ่มเกษตรกรที่จะมีขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ หลังจากนั้นจะเป็นการตรวจรับรองจากภายนอก (External audit) ต่อไป ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ระดับสากล ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านกล้วย หมู่ที่ 3 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โดยมี นายเศกสันต์ นุ่นตา กรรมการผู้จัดการบริษัท กล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางของตลาดสินค้าอินทรีย์ในโลกปัจจุบัน และยังได้รับเกียรติจากนายเชิดชัย เย็นสุขศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอพาน บรรยายในหัวข้อสัมมนาเรื่อง “ความสำคัญของวิสาหกิจชุมชน” พร้อมด้วยนายธนกฤต ศิริพรสมบัติ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการ ให้การบรรยายเรื่อง “การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ระดับสากล” รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการตระเตรียมความพร้อมตลอดจนการปฏิบัติตนของเกษตรกรให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบสากล พร้อมกันนี้ได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลข้าวอินทรีย์ให้มีคุณภาพ อาทิ เทคนิคการเพิ่มความหอมให้เมล็ดข้าว เทคนิคการจัดการดิน น้ำ และแหล่งปลูก เทคนิคการให้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น โอกาสนี้ทางบริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มความหอมของข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรในโครงการ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีเกษตรกรในโครงการให้ความร่วมมือเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก