“รักจัง” ส่งทีมส่งเสริมข้าวอินทรีย์ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกร

 

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทีมส่งเสริมข้าวอินทรีย์รักจัง พร้อมด้วยทีมนักวิชาการเกษตรและที่ปรึกษาของบริษัท อาร์โก ฟู๊ด แอนด์ ฟาร์ม จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมพูดคุยรับฟังปัญหาของเกษตรกรในปีที่ผ่านมา พร้อมกับทำสัญญา และวางแผนการผลิตข้าวอินทรีย์แก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการผู้ผลิตข้าวอินทรีย์แห่งอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ฤดูการทำนาปี 2562 นี้
โดยในปีนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการรวมพื้นที่กว่า 350 ไร่ ซึ่งเกษตรกรมีการวางแผนปลูกพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวกข.43 และข้าวเหนียวเขี้ยวงู ทั้งนี้ทีมนักวิชาการเกษตรและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ได้เน้นย้ำหลักการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากลต่อไป